1. ArchDaily
  2. Kasamatsu

Kasamatsu

Casa de Kasamatsu / Katsutoshi Sasaki + Associates

Cortesía de Katsutoshi Sasaki + AssociatesCortesía de Katsutoshi Sasaki + AssociatesCortesía de Katsutoshi Sasaki + AssociatesCortesía de Katsutoshi Sasaki + Associates+ 27

Kasamatsu, Japón