1. ArchDaily
  2. Katsushika

Katsushika

Casa de adentro hacia afuera / Takeshi Hosaka

© Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc.© Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc.© Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc.© Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc.+ 29

Katsushika, Japón